FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/27/2023 - 14:37 PDF icon गौरीगङ्गा नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन २०८०.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 15:36 PDF icon राजपत्र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 15:35 PDF icon राजपत्र शिक्षक दरबन्दि मिलान कार्यविधि २०८०.pdf
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 16:53 PDF icon स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 16:52 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० PDF.pdf
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका प्रोत्साहान तथा सम्मान कार्यविधि २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 16:51 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका प्रोत्साहन कार्यविधि.pdf
गौरीगङ्गा नगरपालिका छाडा पशु व्यवस्थापन तथा संरक्षण कार्यविधि २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 16:48 PDF icon छाडा पशु व्यवस्थापन कार्यविधि pdf.pdf
करार खेति कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/24/2023 - 16:41 PDF icon करार खेती.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी वृत्ति विकास ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) ७९/८० 02/26/2023 - 13:07 PDF icon स्थानीय तह कर्मचारी वृत्ति विकास ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) pdf.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (राजपत्र) ७९/८० 01/27/2023 - 11:20 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहान भत्ता सम्बन्धी राजपत्र.pdf

Pages