FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गौरीगङ्गा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पुस्तिका, २०७९ ! !! !!!

७९/८० 11/25/2022 - 20:33 PDF icon RedBook-Final 2079-80_compressed.pdf

गौरीगङ्गा नगरपालिकाको बार्षिक खरिद योजना, २०७९

७९/८० 11/25/2022 - 20:15 PDF icon APP.GGM-2079pdf.pdf

आ.व. २०७६।०७७ का लागि स्विकृत योजनाहरू ।

७६/७७ 12/09/2019 - 16:43 PDF icon Yojana Pustika.pdf

आ.व. २०७५।०७६ का लागि नगरसभाबाट स्विकृत योजनाहरू ! !! !!!

७५/७६ 02/18/2019 - 13:44 PDF icon आ.व. २०७५।०७६ का लागि नगरसभाबाट स्विकृत योजनाहरू.pdf

मिति २०७५-०७-१३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:14 PDF icon मिति २०७५।०७।१३.pdf

मिति २०७५-०७-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:12 PDF icon मिति २०७५।०७।०६.pdf

मिति २०७५-०६-२५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:10 PDF icon मिति २०७५।०६।२५.pdf

मिति २०७५-०४-३० गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:08 PDF icon मिति २०७५।०४।३०.pdf

मिति २०७५-०४-२८ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:05 PDF icon मिति २०७५।०४।२८.pdf

मिति २०७५-०४-०६ गतेको नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय

७५/७६ 11/18/2018 - 13:04 PDF icon मिति २०७५।०४।०६.pdf

Pages